Tag: ဇာတ္ကား

Myanmar New Film 2016 အခ်စ္ + အခ်စ္အသစ္ ~ Half(four)

အခ်စ္ + အခ်စ္ အသစ္ (အစအဆံုး) ေနတိုး၊ ရဲေအာင္၊ သက္မြန္ျမင့္၊ စိုးမိုးၾကည္. အခ်စ္ + အခ်စ္ အသစ္ (အစအဆံုး) ေနတိုး၊ ရဲေအာင္၊ သက္မြန္ျမင့္၊ စိုးမိုးၾကည္. အခ်စ္ + အခ်စ္ အသစ္ (အစအဆံုး) ေနတိုး၊ ရဲေအာင္၊ သက္မြန္ျမင့္၊ စိုးမိုးၾကည္.

Posted in Full Movies Tagged with: , , , , , , ,